KOLPING
WYBIERZ CENTRUM
O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt  „Po 50 – tce aktywnie na rynku pracy” jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach 8 Osi priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu 2 076 526, 32 zł  z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 972 530, 32 zł 

CEL PROJEKTU:
Projekt „Po 50 – tce aktywnie na rynku pracy”  to odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Zadaniem projektu jest wsparcie powrotu na rynek pracy osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej. Celem projektu jest aktywizacja 140 Małopolan – osób bezrobotnych i biernych zawodowo prowadząca do zwiększenia zatrudnienia poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę – szkoleń (w tym bonów szkoleniowych), staży, zatrudnienia subsydiowanego oraz wsparcia specjalistycznego w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego, pośrednictwa pracy, coachingu, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego. Dodatkowo, dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniamy dostępność racjonalnych usprawnień (m.in. usunięcie barier architektonicznych, tłumacza języka migowego, asystenta itp.). 

Oferowana pomoc w jak największym stopniu odpowiada indywidualnym potrzebom każdego z Uczestników/czek Projektu. Działania podjęte w czterech centrach wsparcia Kolping w Krakowie, Wadowicach, Brzesku oraz Oświęcimiu pozwolą na kompleksowe wsparcie bezrobotnych Małopolan oraz osiągnięcie zaplanowanych rezultatów i wzrost efektywności zatrudnieniowej na lokalnym rynku pracy. 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. 

PLANOWANE EFEKTY:
Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na małopolskim rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, wzrost motywacji oraz samodzielności w poruszaniu się na lokalnym rynku pracy.